nl Algemene Voorwaarden

en General Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden 

De hieronder genoemde Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen SallyJaneBridal en haar opdrachtgevers. 

Artikel 1: Identiteit van SallyJaneBridal

1.1 SallyJaneBridal is bij de Kvk geregistreerd onder nummer 27334943 en draagt btw-identificatienummer NL002042830B80. SallyJaneBridal is gevestigd aan Groot Hertoginnelaan 214A (2517 EX) te ’S-Gravenhage. 

1.2 SallyJaneBridal is per e-mail te bereiken via sallyjanevisser@gmail.com of middels de Website www.sallyjane.nl en telefonisch op +31614245788

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachtbevestigingen, offertes, aanbiedingen en transacties tussen SallyJaneBridal en haar opdrachtgevers.

2.2 Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met SallyJaneBridal overeengekomen. 

2.2 Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt over “opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke- of rechtspersoon die tot SallyJaneBridal in een contractuele relatie staat uit hoofde van een opdrachtbevestiging of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.

2.3 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn, of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

2.4 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van SallyJaneBridal.

Artikel 3: Totstandkoming boeking

3.1 Een boeking komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van SallyJaneBridal aanvaardt.

3.2  Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van SallyJaneBridal alvorens een boeking te doen.

3.3 De eerste uitgebrachte schriftelijke bevestiging is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4: Kosten, honorering en betaling

4.1 Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en inclusief 9 (negen) of 21 (eenentwintig) procent BTW, tenzij anders vermeld.

4.2 SallyJaneBridal heeft het recht om kennelijke foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. 

4.3 Betaling geschiedt via facturatie. 

4.4 De factuur dient binnen 14 (veertien) dagen door Klant te zijn voldaan. 

4.5 Na acceptatie via bevestigingsformulier zullen reserveringskosten in rekening gebracht worden. Onder reserveringskosten wordt verstaan,” save the date” reserveringskosten zijnde 75 (vijvenzeventig) euro. 

4.6 De try-out kosten volgen na de reserveringskosten, onder try-out kosten wordt verstaan voor de try-out exclusief reiskosten zijnde 175 (honderdvijvenzeventig) euro.

4.7 De door SallyJaneBridal gemaakte reis- en onkosten voor zijn of haar werkzaamheden, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De reiskosten worden gebaseerd op een kilometervergoeding à 0,25 euro per kilometer, gerekend vanaf het correspondentieadres, zijnde Groot Hertoginnelaan 214A, te. S Gravenhage.

4.8 Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn volledig voor de rekening van de opdrachtgever, inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen door opdrachtgever en SallyJaneBridal. Kosten voor parkeren zijn voor rekening opdrachtgever. 

4.9 Reclamaties ten opzichte van de factuur: De opdrachtgever dient binnen 8 dagen schriftelijk gemotiveerd zijn/haar bezwaar op de toegezonden factuur aan te geven. Na deze termijn wordt hij geacht in te stemmen met de inhoud van de factuur.

4.10 Overschrijding genoemde betalingstermijn:

4.10.1 Indien opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, kan SallyJaneBridal, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al diens werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

4.10.2 Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het gehele gefactureerde bedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag (zijnde twee weken nadat de factuur uiterlijk dient te zijn voldaan) tot en met de datum van betaling aan SallyJaneBridal.

4.11 Kosten van invordering:

Alle kosten van invordering bij verzuim van betaling door opdrachtgever, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, komen ten laste van opdrachtgever.

Artikel 5:  Annulering, Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst

5.1 Annulering, opzegging, beëindiging of opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

5.2 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door SallyJaneBridal gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.

5.3 Reserveringskosten zullen ten alle tijden niet aan opdrachtgever worden geretourneerd.

5.4 Bij annulering van een Overeenkomst door Opdrachtgever geldt dat SallyJaneBridal gerechtigd is de volgende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen:

  1. Bij annulering 4 (vier) weken voor aanvang van de Diensten wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht. 
  2. Bij annulering tussen 1 (één) en 4 (vier) weken voor aanvang van de Diensten wordt 75% van de totale kosten in rekening gebracht. 
  3. Bij annulering korter dan 1 (één) week voor aanvang van de Diensten wordt 100% van de totale kosten in rekening gebracht. 

5.5 Indien de opdracht geannuleerd wordt na de proefsessie/try-out is de opdrachtgever de kosten van een proefsessie/try-out verschuldigd op basis van de dan geldende prijzen voor een try-out genoemd op de website van SallyJaneBridal, www.sallyjane.nl 

Artikel 6: Overmacht

6.1 Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van SallyJaneBridal, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 

6.2 Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van SallyJaneBridal zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in systemen van SallyJaneBridal, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 

6.3 Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal SallyJaneBridal overgaan tot het evenredig aanpassen van de facturatie. Bij opdrachten voor bruidskapsels en bruidsvisagie heeft SallyJaneBridal de beschikbaarheid over enkele collega’s die de opdracht eventueel kunnen overnemen. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter nimmer worden gegeven. 

6.4 SallyJaneBridal benadrukt dat onder overmacht in ieder geval niet wordt verstaan een situatie met betrekking tot Covid-19 maar SallyJaneBridal zal zo flexibel mogelijk handelen in overleg met de Klant.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 SallyJaneBridal sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan SallyJaneBridal en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan SallyJaneBridal kunnen worden toegerekend.

7.2 Voor schadevergoedingen komen echter alleen in aanmerking die schade waartegen SallyJaneBridal is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet in aanmerking komen gevolgschade en immateriële schade.

7.3 Ondanks dat SallyJaneBridal dermatologisch geteste cosmetica gebruikt en hygiëne een hoge prioriteit heeft, kan het voorkomen dat door het gebruik van cosmetica een allergische reactie ontstaat. SallyJaneBridal is niet aansprakelijk voor allergische reacties of ontstekingen die ontstaan door gebruik van penselen, make-up producten of andere materialen.

Artikel 8:  Vertrouwelijkheid van gegevens

8.1 Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. SallyJaneBridal kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterelijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst. 

8.2 Meer informatie is te vinden in de Privacyverklaring.

Artikel 9: Wijziging, uitleg en vindplaats van deze voorwaarden

9.1 SallyJaneBridal behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. SallyJaneBridal zal Klant hiervan tijdig op de hoogte brengen. 

9.2 Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de Internetsite van SallyJaneBridal, te weten www.sallyjane.nl.

9.3 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

9.4 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.

9.5 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en SallyJaneBridal bestaat is Nederlands recht van toepassing.

9.6 Alle geschillen die tussen SallyJaneBridal en Klant mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Klant zijn of haar woonplaats heeft. 

Versie: 27-07-2021.

 

 

 

Contact me

You can send me an email and I'll get back to you!

Not readable? Change text. captcha txt